ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนางสาวนพรดา พร้อมสันเทียะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุกัลญา เกตุมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กลัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวบานชื่น ดีรัศมี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน


นางสาวสัตตบงกช ยอดแก้ว
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ


นางสาวอังสุมารินทร์ วัลลภศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)


นางสาวอภิญญา บุญเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวปทิตตา แย้มเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวหฤทัย ทองเงิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวจิราพร กันณิกา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายพงศ์นเรศ กฤษบุญ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ


นางสาวพรพนา ประสิทธิกุล
คนงาน


นางบุญเพ็ง ปลื้มจิตร
คนงาน


นางวรรณี สิบศิริ
คนงาน


นายวสันต์ ทองมั่น
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส ฉวีนาค
พนักงานขับรถยนต์


นายแจ่มจันทร์ นามศรีสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายทัศนัย ประสงค์ทัน
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา นาคดี
พนักงานขับรถยนต์


นายปัญจะ ทะประสพ
คนงานประจำรถขยะนายสมชาย ผาสุก
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย ถีเจริญ
คนงานประจำรถขยะ


นายทิพย์ กาฬภักดี
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวสมพร งามขำ
คนงาน


นางสาวสุนทร ปานสวัสดิ์
คนงาน


นางสาวแสงเดือน จิตรเอก
คนงาน


นางสาวบังอร กำแพงราช
คนงาน


นางสาวสมบูรณ์ ภู่พลับ
คนงาน


นางสาวสุวัฒนา มงคลเลิศ
คนงาน


นายจีระวัฒน์ ศรีทาหารนายสง่า ขันทอง
คนงาน


นายอนุชา แสงเรืองรอบ
คนงาน


นายคำภา ใจอ่อน
คนงาน


นายปรีชา ปู่นุช
คนงาน


นายสละ ด้วงประดิษฐ
คนงาน


นางกุหลาบ พรมกัณฑ์
คนงาน


นางสาวเตือนใจ ฮามพิทักษ์นายมงคล หลงสมบุญ
คนงาน


นางชญานิษฐ์ สว่างแจ้ง
คนงาน


นายศักรินทร์ สว่างศรี
คนงาน


นายชายแดน เอกสินธ์
คนงาน


นายณัฐวุฒิ บุญรอด
คนงาน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
12,441
ปีที่แล้ว
18,418
ทั้งหมด
33,423
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 72 42 1,433 2,721 12,441 18,418 33,423 18.205.176.39