ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนายชเนศวร์ แห้วเพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายภานุวัฒน์ แวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จ.อ.วัฒนา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายศิริชัย อรรถาพิช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางฐิติยา ลำดับพังค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเจริญ จันทร์เรืองฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ


นางสาวศรีประภา ราญรอน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นายสุปัญญา เกื้อสุข
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวกฤชต์พรรณ ชื่นอุรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีระศักดิ์ สุขเกตุ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นายศตยศ คงพันธ์
นิติกร ปฏิบัติการ


นายเอกลักษณ์ แซ่ตั้น
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางอังสนา สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาวลิขิตกุล แสงลุน
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวบุษยา หมีเงิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสุวิชศิษฎ์ จุลทัศน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางภิญญลักษณ์ จงรักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายสุรเกียรติ บุสนาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชฎาภรณ์ น้ำดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน (ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล)


นางสาวณีรนุช ประจงจัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวยุพาภรณ์ คุ้มโพธิ์น้อย
คนงาน


นางสาวสุภาพร จิเมฆ
คนงาน


นางสาวศศิธร ยังดี
พนักงานวิทยุ


นายวินิจ สิบศิริ
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง


นายยงยุทธ ยังอยู่
พนักงานขับรถยนต์


นายสราวุฒิ พูลบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นายทนงศักดิ์ ทองโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพยนต์ เสมสายัณห์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนทร ปั้นบุญชู
พนักงานขับรถยนต์


นายองอาจ เพ็งเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นายนพดล อินทรีย์
พนักงานขับรถยนต์


นายธนศักดิ์ พูนศิริ
พนักงานดับเพลิง


นายปิยะรัตน์ ปิติเงินยากุล
พนักงานดับเพลิง


นายสาม ม่วงสีทอง
พนักงานดับเพลิงนายนิรันดร์ ขุนเดช
พนักงานดับเพลิง


นายวุฒิชัย สิบศิริ
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุข
พนักงานดับเพลิง


นายสมพงษ์ เผ่าภู่
พนักงานขับเรือยนต์


นางสาวเสาลักษณ์ ศรีวิลัย
คนงาน


นายธนู แช่มชูกิจ
คนงาน


นายธวัชชัย โรจนเมธีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายนิติศักดิ์ ศรีนอกนิติรัฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายอดิศร วัลลภศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายรัฐาพงษ์ อยู่สุขธนาศักดิ์
คนงาน


นางวันเพ็ญ ปรีชาสุนทรรัตน์
คนงาน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
545
เดือนที่แล้ว
2,991
ปีนี้
16,684
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
19,248
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 126 93 545 2,991 16,684 2,564 19,248 34.207.247.69