ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ3 มิ.ย. 2564
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์3 มิ.ย. 2564
3การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 มิ.ย. 2564
4การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2564
5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2564
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ3 มิ.ย. 2564
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 มิ.ย. 2564
8การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
9การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ3 มิ.ย. 2564
10การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน3 มิ.ย. 2564
11การขอต่ออายุในอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 มิ.ย. 2564
12การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด3 มิ.ย. 2564
13การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแหลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 323 มิ.ย. 2564
14การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
15การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
16การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน3 มิ.ย. 2564
17การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 มิ.ย. 2564
18การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 213 มิ.ย. 2564
19การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 มิ.ย. 2564
20การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 343 มิ.ย. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
545
เดือนที่แล้ว
2,991
ปีนี้
16,684
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
19,248
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 126 93 545 2,991 16,684 2,564 19,248 34.207.247.69