ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  เมื่อเวลา 10.00 น. วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

10 พฤษภาคม 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่  10 พฤษภาคม 2565  เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ..

10 พฤษภาคม 2565

โครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565  (มอบถุงยังชีพ อำเภอบางพลี),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เมื่อเวลา 13.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ตามโครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 30 ถุง

03 พฤษภาคม 2565

รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 28 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2564 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านปลัดเทศบาลตำบลบางพลี เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

28 เมษายน 2565

กิจกรรมอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่  26  เมษายน  2565  เทศบาลตำบลบางพลี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565  โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

26 เมษายน 2565

ตรวจเช็คถังดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลบางพลี  ออกตรวจเช็คถังดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลบางพลี  เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

26 เมษายน 2565

ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (8 เมษายน 2565) เมื่อเวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

08 เมษายน 2565

โครงกาารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงกาารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ให้กับทุกบ้าน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

29 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยจัดฉีดพ่นหมอกควันให้กับทุกบ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
26 มกราคม 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (17 มกราคม 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม " โดย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เป็นประธานในพิธี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โดยทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี

17 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลบางพลี มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร ให้กับทางโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อใช้ในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงของการเปิดภาคเรียน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564 ) เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพฯ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร ให้กับทางโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อใช้ในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงของการเปิดภาคเรียน
08 ธันวาคม 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในที่สาธารณะ และในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในที่สาธารณะ และในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคโควิด-19

08 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่มอบถุงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ( ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนคงคาราม และชุมชนพัฒนา),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลบางพลี นำโดย ท่านดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่มอบถุงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ( ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนคงคาราม และชุมชนพัฒนา) ** ด้วยความห่วงใยสุขภาพของทุกท่าน เทศบาลตำบลบางพลี ขอมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อใช้ในการป้องกันดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้.. "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
16 มิถุนายน 2564

โครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเชื้อในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยออกดำเนินการฉีดพ่นในที่สาธารณะในเขตเทศบาล และในชุมชนทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี

07 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
02 ธันวาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
12,441
ปีที่แล้ว
18,418
ทั้งหมด
33,423
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 72 42 1,433 2,721 12,441 18,418 33,423 18.205.176.39