ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด1
ขอเชิญท่านร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ปราชญ์ชุมชน เทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

  

   เทศบาลตำบลบางพลี เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญา ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม ทั้ง 8 ด้าน

- ด้านเกษตรกรรม

- ด้านหัตถกรรม

- ด้านอุตสาหกรรม

- ด้านการแพทย์ไทย

- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ด้านศิลปกรรม

- ด้านภาษาและวรรณกรรม

- ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย

   ขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการสรรหาปราชญ์ชุมชนเทศบาลตำบลบางพลี ได้ในระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี และ Page Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางพลี

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางพลี โทร. 02 337 3086 ต่อ 0 และ 18

23 สิงหาคม 2566

โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 

✔️โดยจัดกิจกรรม หยอดทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก 

✔️รายละเอียดตามกำหนดการ

✔️ขอบคุณทุกบ้าน ทุกชุมชน ที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางพลี  

✔️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 337 3086 ต่อ 28 ในวันและเวลาราชการ

17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี  เรื่อง  การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566
--สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี  02 3373086 ต่อ 28 

15 สิงหาคม 2566

 เชิญชวนสตรีชาวเทศบาลตำบลบางพลี เข้าร่วมกลุ่มไลน์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การดูแลตนเองในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของหญิงตั้งครรภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี โทร 02 337 3086 ต่อ 28 ในวันและเวลาราชการ

11 สิงหาคม 2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
11 สิงหาคม 2566

ขอเชิญสมัคร เป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี ขอเชิญชาวบางพลีทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  เพื่อร่วมกันเผ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรา

09 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
27 กรกฎาคม 2566

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางพลี หมายเลขโทรศัพท์ 02 337 3086 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ
27 กรกฎาคม 2566

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
18 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
23 มิถุนายน 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
23 มิถุนายน 2566

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
22 มิถุนายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
15 มิถุนายน 2566

ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสานงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
15 มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธ์ XBB.1.16,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
26 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (138 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 111 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113