ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดนายพรพต เทศรอด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายภานุวัฒน์ แวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จ.อ.วัฒนา สมภักดี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายศิริชัย อรรถาพิช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางฐิติยา ลำดับพังค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเจริญ จันทร์เรืองฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ


นางสาวศรีประภา ราญรอน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นายวีระศักดิ์ สุขเกตุ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นางวรรณวิภา มีพวงผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนิติกร


นายเอกลักษณ์ แซ่ตั้น
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นายกฤษณะ ฦาชา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นายวุฒิศักดิ์ โปร่งจิต
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นางสาวคณิตา พรมเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวณัฐวดี ทองสีลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายณัฐวุฒิ บุญโกฎิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางอังสนา สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาวลิขิตกุล แสงลุน
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวบุษยา หมีเงิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสุวิชศิษฎ์ จุลทัศน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางภิญญลักษณ์ จงรักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์


นางสาวภิญญาพัชญ์ สุนทรชาตะพงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล)


นายอัครพล พลับพลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเปี่ยมรัก ตั้งเกียรติอุดม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวชฎาภรณ์ น้ำดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุพาภรณ์ คุ้มโพธิ์น้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุภาพร จิเมฆ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศศิธร ยังดี
พนักงานวิทยุ


นางสาวกมลพร ช่างตกแต่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายยงยุทธ ยังอยู่
พนักงานขับรถยนต์


นายสราวุฒิ พูลบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรุ่งทิวา สง่าศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสืบสกุล บรรลุกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายทนงศักดิ์ ทองโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพยนต์ เสมสายัณห์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนทร ปั้นบุญชู
พนักงานขับรถยนต์


นายองอาจ เพ็งเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นายธนศักดิ์ พูนศิริ
พนักงานดับเพลิง


นายสาม ม่วงสีทอง
พนักงานดับเพลิง


นายนิรันดร์ ขุนเดช
พนักงานดับเพลิง


นายวุฒิชัย สิบศิริ
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุข
พนักงานดับเพลิง


นายธนู แช่มชูกิจ
คนงาน


นางสาวเสาลักษณ์ ศรีวิลัย
คนงาน


นายณัฐวุฒิ บุญรอด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพงษ์ เผ่าภู่
พนักงานขับเรือยนต์


นายปิยะรัตน์ ปิติเงินยากุล
พนักงานดับเพลิง


นายธวัชชัย โรจนเมธีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายนิติศักดิ์ ศรีนอกนิติรัฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายอดิศร วัลลภศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายรัฐาพงษ์ อยู่สุขธนาศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกำธร ปั้นบุญชู
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสหัสเนตร ผึ่งผดุง
พนักงานจ้างทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 114 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113