ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด1
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (19 กันยายน 2566) เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชุมชนประสานสัมพันธ์) ณ ศาลารับบัว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

19 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (18 กันยายน 2566 ) เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ) ชุมชนหลวงพ่อโต และชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณทางออกประตูวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

18 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางพลี) ครั้งที่ 3/2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ ( 18 กันยายน 2566) เมื่อเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางพลี) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

18 กันยายน 2566

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภายนอก การรู้รักสามัคคี ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับเทศบาล และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย

13 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดความคุ้มค่าในชเิงภารกิจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงบทบาทภารกิจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลบางพลีอย่างต่อนเื่อง

09 กันยายน 2566

ต้อนรับคณะนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมต้อนรับคณะนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี

 ทั้งนี้ คณะนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่องเล่าขาน ตำนาน บางพลี จากท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเรียนรู้ถึงอารยธรรม อันเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวพุทธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง สังคม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่สังคม อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมต่อไป...

29 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

25 สิงหาคม 2566

ดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย กิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้ในโลกกว้างนอกสถานที่ ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลบางพลี ดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย พร้อมต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขมปัณฑา ระดับชั้นอนุบาล2 กิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้ในโลกกว้างนอกสถานที่ ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

24 สิงหาคม 2566

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเด็นนโยบาย : การท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) เมื่อเวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเด็นนโยบาย : การท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง และตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

22 สิงหาคม 2566

โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดกิจกรรมหยอดทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566

22 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในอาคารฯ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในอาคารฯ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี .

18 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) เมื่อเวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

15 สิงหาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบางพลี โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมคลองสำโรง หลังที่ว่าการอำเภอบางพลี  โดยร่วมกิจกรรมใส่อีเอ็มบอล เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองสำโรง  ปลูกต้นไม้  ทำความสะอาด  ปรังภูมิทัศน์

12 สิงหาคม 2566

 เทศบาลตำบลบางพลี ดำเนินการจัดโครงการบางพลีร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี ดำเนินการจัดโครงการบางพลีร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้

พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นายธนฤทธิ์ โทวรรธนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยของการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต ..

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

 เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

28 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 108 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113