ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชนพลเมืองคุณภาพ30 มิ.ย. 2565
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ3 มิ.ย. 2564
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์3 มิ.ย. 2564
4การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 มิ.ย. 2564
5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2564
6การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2564
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ3 มิ.ย. 2564
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 มิ.ย. 2564
9การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
10การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ3 มิ.ย. 2564
11การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน3 มิ.ย. 2564
12การขอต่ออายุในอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 มิ.ย. 2564
13การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด3 มิ.ย. 2564
14การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแหลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 323 มิ.ย. 2564
15การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
16การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3 มิ.ย. 2564
17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน3 มิ.ย. 2564
18การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 มิ.ย. 2564
19การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 213 มิ.ย. 2564
20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
139
เมื่อวานนี้
270
เดือนนี้
1,912
เดือนที่แล้ว
7,900
ปีนี้
53,158
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
110,778
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 139 270 1,912 7,900 53,158 36,638 110,778 3.80.4.147