ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดอำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลบางพลีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ดังนี้

     อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนดได้แก่

   1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

   2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

   3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

   5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

   6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

   7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

   8) บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   9) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อำาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล  ได้แก่

   1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

   2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

   3) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

   4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

   5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

   6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

   7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

   8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

   9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้

   1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

   2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

   3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

   4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

   5) การสาธารณูปการ

   6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

   7) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

   8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   9) การจัดการศึกษา

   10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

   11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีพประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

   13) การจัดให้มัและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   14) การส่งเสริมกีฬา

   15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

   16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

   17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนำเสีย

   19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

   20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

   21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

   22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

   23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ

   24) การจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   25) การผังเมือง

   26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

   27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

   28) การควบคุมอาคาร

   29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

.......................................................................................................................................................................

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 111 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113