ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดโครงสร้างหน่วยงาน

 

สำนักปลัดเทศบาล

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดห้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น ๑๑ งานดังนี้

       ๑. งานธุรการ

       ๒. งานการเจ้าหน้าที่

       ๓. งานทะเบียนราษฎร

       ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ๕. งานนิติการ

       ๖. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

       ๗. งานประชาสัมพันธ์

       ๘. งานการท่องเที่ยว

       ๙. งานรัฐพิธีและพิธีการ

     ๑๐. งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ)

     ๑๑. งานพัสดุสำนักปลัดเทศบาล

...............................................................................................................................................................................................................

กองคลัง

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย-การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ การทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล  งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๕ งานดังนี้

      ๑. งานธุรการ

      ๒. งานการบัญชีและบัญชี

      ๓. งานผลประโยชน์

      ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน

      ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

...............................................................................................................................................................................................................

กองช่าง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างบำรุง  การควบคุมการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง  งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๖ งาน ดังนี้

         ๑. งานธุรการ

         ๒. งานวิศวกรรม

         ๓. งานสาธารณูปโภค

         ๔. งานศูนย์เครื่องจักรกล

         ๕. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

         ๖. งานสวนสาธารณะ

...............................................................................................................................................................................................................

กองการศึกษา

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารพัฒาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวะศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษาศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานกีฬา  และนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑๒  งาน

              ๑. งานแผนงานและโครงการ

              ๒. งานงบประมาณ

              ๓. งานการศึกษาปฐมวัย

              ๔. งานโรงเรียน

             ๕. งานกิจการนักเรียน

             ๖. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

             ๗. งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

             ๘. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

             ๙.งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

             ๑๐. งานกีฬาและนันทนาการ

             ๑๑. งานพัสดุ

...............................................................................................................................................................................................................

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุข  และงานทันตกรรรมสาธารณสุข  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๕ งาน ดังนี้

         ๑. งานธุรการ

         ๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

         ๓. งานสัตวแพทย์

         ๔. งานรักษาความสะอาด

         ๕. งานส่งเสริมสุขภาพ

...............................................................................................................................................................................................................

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 116 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113