ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                                                      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์

                   เทศบาลตำบลบางพลีมีพื้นที่ประมาณ  3  ตารางกิโลเมตร   หรือ  1,875  ไร่   ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่  6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ของตำบลบางพลีใหญ่  พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 ตำบล               บางโฉลง  และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลบางปลา ระยะทางจากเทศบาลถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสายเทพารักษ์  ถึงสำโรงเหนือแล้วต่อไปทางถนนสุขุมวิท    จะเป็นระยะทางรวม  17  กิโลเมตร  ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ไปทางถนนกิ่งแก้วออกถนนบางนา-ตราด  ถึงสี่แยกบางนา-ตราด  ไปตามถนนสุขุมวิทถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร

 

1.2 อาณาเขตของเทศบาลตำบลบางพลี

ทิศเหนือ

 

    ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของคลองบางเสือตาย  ไปทางทิศเหนือ200  เมตร 

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานจากฝั่งเหนือของคลองสำโรงไปทางทิศตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกของคลองตาแดงซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

ทิศใต้

 

      จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นขนานกับฝั่งใต้ของคลองสำโรงไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของคลองบางกระบือ  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

ทิศตะวันออก

 

       จากหลักเขตที่  2  เลียบฝั่งคลองตาแดงไปทางทิศใต้ผ่านคลองสำโรงและเป็นเส้นตรงไปถึงจุดที่ห่างจากฝั่งใต้ของคลองสำโรงเป็นระยะ    ทาง  200  เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3

ทิศตะวันตก

 

         จากหลักเขตที่  4  เลียบตามฝั่งคลองบางกระบือไปทางทิศเหนือผ่านคลองสำโรง แล้วเลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองบางเสือตายไปจน บรรจบหลักเขตที่  1

1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

                   สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลบางพลี  เป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ขนานกับริมฝั่งคลองสำโรงทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นคลองสายสำคัญแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตท้องที่อำเภอพระประแดงผ่านท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ  เลยไปอำเภอบางบ่อ  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  นอกจากนั้นยังมีคลองซอยเชื่อมกับคลองสำโรงอีกหลายสาย  คือ  คลองบางกระบือ  คลองบางเสือตาย  คลองบางพลี  คลองตาคล้อย   คลองบางฝางล่าง  คลองตัน  คลองตาแดง  คลองขุด  คลองบัวคลี่  คลองกู้พารา  คลองบางฝางบน  คลองเจ๊ก   และคลองชลประทานอีกหลายสาย

                    เนื่องจากการคมนาคมแต่เดิมใช้ทางน้ำ  ประชาชนจึงมักตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองโดยตลอด   ปัจจุบันความเจริญมีมากขึ้น  มีเส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวกและรวดเร็วกว่า  ประชาชนจึงสัญจรไปมา     ทางบก การสัญจรทางน้ำจึงลดน้อยลง

                   ลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน  ในช่วงเดือนกันยายน -  ตุลาคม     ของทุกปีจะมีฝนตกชุก

2. ด้านการเมือง  การบริหาร

เทศบาลตำบลบางพลี  มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และ ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหาร
 1. นายพัฒนพงศ์  จงรักดี                      นายกเทศมนตรี
 2. นายชะออม      สังข์ทอง                   รองนายกเทศมนตรี (1)
 3. นายสมนึก        ศรีสุมล                     รองนายกเทศมนตรี (2)
 4. นายอัศวิน         สังข์ทอง                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 5. นายนัทธพงศ์    จงรักดี                      เลขานุการนายกเทศมนตรี          
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 1. นางวรินทร์                จงรักดี                      ประธานสภาเทศบาล
 2. นางสาวทิพย์สุณี       สกุลศิริภิรมย์              รองประธานสภาฯ
 3. นายปรีชา                 โชติกาล                    สมาชิกสภาฯ
 4. นายสุรินทร์               หงส์เส็ง                     สมาชิกสภาฯ
 5. นายสมชาย               เงาภู่ทอง                   สมาชิกสภาฯ    
 6. นายธเนศ                  เลาหะจินดา               สมาชิกสภาฯ
 7. นายปชาบดี               ชมมาลี                      สมาชิกสภาฯ
 8. นางนิตยา                  ภู่ก๋ง                          สมาชิกสภาฯ
 9. นายพรรษพล            มกพูลทรัพย์               สมาชิกสภาฯ
 10. นายอภิกิตย์              แก้วน้ำค้าง                 สมาชิกสภาฯ
 11. นายสมพร                 ศรีวิลัย                       สมาชิกสภาฯ
 12. นายไตรศักดิ์             ศรนอกนิติรัฐ               สมาชิกสภาฯ
 1. ประชากร

3.1  ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่  30 กรกฎาคม  2564  (ที่มา  งานทะเบียนราษฎร)

   ชุมชน จำนวน     9    แห่ง

    จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    2,206   ครัวเรือน

    จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ     11,843   คน

 

ช่วงอายุ (ปี)

 

จำนวนประชากรชาย(ชาย)

 

จำนวนประชากร(หญิง)

 

ทารก - 6

 

1,515

 

1,348

 

7 - 12

 

1,643

 

1,586

 

13 - 17

 

214

 

198

 

18 - 60

 

2,002

 

2,108

 

60 – ขึ้นไป

 

572

 

799

 

รวม

 

5,908

 

5,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  จำนวนประชากรแฝง    ประมาณ  10,000    คน

-  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่    59    คน

-  ความหนาแน่นของประชากร    2,507    คน/ตร.กม.

-  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร    ตั้งแต่ปี  2549-2550   ร้อยละ   0.90    

-  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร    ตั้งแต่ปี  2551-2552   ร้อยละ   0.70

-  ลักษณะอาชีพของประชากร

          -  จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม    60   คน

          -  จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม   1,840   คน

          -  จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพค้าขาย      120   คน

 

 1. สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2    แห่ง ประกอบด้วย    

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  วัดบางพลีใหญ่กลาง

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี

          -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  5   แห่ง ประกอบด้วย    

      1. โรงเรียนศรีดรุณ

 1. โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
 2. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
 3. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
 4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี

          -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน   1   แห่งประกอบด้วย    

1.  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

          -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  1  แห่ง             

กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

          -  สนามฟุตบอล                     จำนวน           2  แห่ง

          -  สนามบาสเกตบอล               จำนวน           -  แห่ง

          -  สนามตะกร้อ                      จำนวน           -  แห่ง

          -  ห้องสมุดประชาชน               จำนวน           1  แห่ง

          -  สนามเด็กเล่น                     จำนวน            3  แห่ง

4.2 สาธารณสุข

          โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถ้ามี)  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

          -  เป็นของรัฐบาล    จำนวน    1   แห่ง

                   โรงพยาบาลบางพลี

          -  เตียงคนไข้  จำนวน      200    เตียง

          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จำนวน    1     แห่ง

                   ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพลี

          -  คลินิกเอกชน   จำนวน   1   แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

          -  แพทย์          จำนวน   15    คน

          -  พยาบาล       จำนวน   74    คน

          -  ทันตแพทย์    จำนวน    5     คน

          -  เภสัชกร        จำนวน    9     คน

          -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน     จำนวน     1     คน

          -  อสม.           จำนวน   100   คน

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (จำนวนต่อปี) 

          -  ท้องถิ่น        719   คน 

          -  รัฐบาล     194,051   คน        

          -   ผู้ป่วยใน     6,856   คน  

          -   ผู้ป่วยนอก     719   คน

สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

          -  อุบัติเหตุ   115   ราย/ปี   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น    30,130.75     บาท

          -  สาเหตุอื่น  1,591   ราย/ปี   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น   120,916    บาท

          -  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

5 อันดับแรก

 1. ท้องเสีย
 2. ปอดบวม 
 3. ไข้เลือดออก 
 4. หัวใจชนิดอื่น ๆ
 5. เบาหวาน

คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   (จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมา)

จำนวนผู้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต์    จำนวน     24     คน

-  จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน    จำนวน     262     คดี

-  จำนวนคดีเสียชีวิต  ร่างกาย  และเพศ    จำนวน     55     คดี

-  จำนวนอุบัติเหตุจากรถยนต์    จำนวน     114     ครั้ง

 1. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

          5.1  การคมนาคม/ขนส่ง

                   ในพื้นที่เทศบาลมีรถยนต์วิ่งตลอดทั้งวัน  การติดต่อคมนาคมสะดวดทั้งทางบกและทางน้ำการเดินทางมายังพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี  เดินทางโดยรถยนต์เป็นหลักมีถนนสายหลักอยู่  2  สาย  คือ

1)  เดินทางจากกรุงเทพ ฯ  ผ่านเขตพระโขนงตามถนนสุขุมวิท  ถึงทางแยกถนนบางนา-ตราด กม.12  แยกเข้าถนนสายกิ่งแก้ว ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร  ถึงทางแยกเข้าเทศบาลตำบลบางพลี

2)  เดินทางจากกรุงเทพ ฯ  ตามถนนสุขุมวิทผ่านทางแยกถนนบางนา-ตราด  ถึงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  เข้าถนนสายเทพารักษ์  ระยะทาง  13  กิโลเมตร  ถึงถนนกิ่งแก้วแยกเข้าเทศบาลตำบลบางพลี

              3)  จากเขตลาดกระบัง  โดยถนนสายกิ่งแก้ว-ลาดกระบังถึงทางแยกบางนา-ตราด  กม. 12 เข้าถนนสายกิ่งแก้วถึงทางแยกเข้าเทศบาลตำบลบางพลี

4)  การเดินทางทางน้ำ   มีลำคลองสำโรงไหลผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลีและสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

          5)  มีคลองซอยต่าง ๆ  ที่เชื่อมต่อจากคลองสำโรงอีกหลายสายซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังใช้ในการสัญจรไปมาทางน้ำอยู่                                     

                    -  ถนนหลัก   8   สาย

                   -  ถนนในซอย   15  สาย 

          ประเภทของถนน

          - ถนนลูกรัง      -    สาย

          - ถนนลาดยาง    2   สาย

          - ถนนคอนกรีต   23  สาย

ประเภทของสะพาน

          - สะพานคอนกรีต   5   แห่ง

          -  สะพานไม้   3   แห่ง

          - คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ   7   แห่ง

5.2  การไฟฟ้า   

          - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   2,091   แห่ง

          - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า    ร้อยละ  100    ของพื้นที่ทั้งหมด

          - ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน  250  จุด  ครอบคลุมถนน   23   สาย

5.3  การประปา

          - จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา  2,091  ครัวเรือน

          - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา การประปานครหลวงสาขาสมุทรปราการและสาขาสุวรรณภูมิ

          - พื้นที่ได้รับบริการร้อยละ 100

5.4  โทรศัพท์      

          -  พื้นที่ได้รับบริการร้อยละ 100

          -  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ  95  ของพื้นที่    

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   -  การไปรษณีย์ อยู่ในความรับผิดชอบของการไปรษณีย์บางพลี

 1. ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมง   ค้าขาย    และอุตสาหกรรม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ  16  แห่ง  ซึ่งคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นอื่น

          -  รายได้/ประชากร   รายได้เฉลี่ยของประชากร      63,000/คน/ปี

          -  เกษตรกรรม     25     ครัวเรือน

          6.2 การบริการ

          -  โรงแรม        -         แห่ง

          -  ธนาคาร       8        แห่ง

          -  โรงภาพยนตร์ 1       แห่ง

6.3 การท่องเที่ยว

          -  จำนวนแหล่งท่องเที่ยว    4      แห่ง

             วัดบางพลีใหญ่ใน,วัดบางพลีใหญ่กลาง,ตลาดโบราณบางพลี,ศาลเจ้าพ่อบางพลี

          6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          -  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น   15   ประเภท

          -  โรงงาน   15  แห่ง

          -  จำนวนแรงงาน  1,550   คน

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลทั่วไป

 

จังหวัดสมุทรปราการ

 

เทศบาลตำบลบางพลี

 

จำนวนประชากรชาย

               

5,908

 

คน

 

จำนวนประชากรหญิง

               

5,935

 

คน

 

จำนวนครัวเรือน

               

2,206

 

ครัวเรือน

 

พื้นที่

               

1,875

 

ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร(ทำนา)

No Data Available

ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่)

No Data Available

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร(ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

แม่น้ำ

    0

      0

    0

      0

ห้วย/ลำธาร

    0

      0

    0

      0

คลอง

    1

      0

    1

      0

หนองน้ำ/บึง

    0

      0

    0

      0

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

แก้มลิง

0

0

0

0

อ่างเก็บน้ำ

0

0

0

0

ฝาย

0

0

0

0

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

บ่อบาดาลสาธารณะ

0

0

0

0

0

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

0

0

0

0

0

ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

0

0

0

0

0

ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)

0

1

0

1

0

แหล่งน้ำสาธารณะ

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

             -  ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  95  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

   -  วัด จำนวน  2  วัด  คือ วัดบางพลีใหญ่กลาง , วัดบางพลีใหญ่ใน

   -  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  2.5  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

   -  ผู้นับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ  2.5  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

   -  โบสถ์   จำนวน   -   แห่ง

 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

    - ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

      ประเพณีรับบัว    วันขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  11  ของทุกปี

      กิจกรรมโดยสังเขป  นมัสการพ่อโตทางน้ำ  การแสดงวิถีชีวิตชาวบางพลี  การประกวดหนุ่มสาวรับบัว

              - ประเพณีเข้าพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน    8   ของทุกปี

      กิจกรรมโดยสังเขป  แห่เทียนทางน้ำ แห่เทียนทางเรือ

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค

9.2 ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้

9.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

 

                                      ************************************

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 111 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113