ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดE-service


-:- ขอเชิญท่านร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ปราชญ์ชุมชน เทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 
-:-  เชิญชวนสตรีชาวเทศบาลตำบลบางพลี เข้าร่วมกลุ่มไลน์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
-:- ขอเชิญสมัคร เป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบางพลี 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
-:- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางพลี) ครั้งที่ 3/2566
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ต้อนรับคณะนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอาคารบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ฟุตบาท ทางเท้า ซอยบางพลีนครเหนือ ชุมชนพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุงท่อระบายน้ำ/ฟุตบาท ทางเท้าซอยบางพลีนครเหนือ ชุมชนพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลางฐานข้อมูลตลาดโบราณบางพลี
ตลาดโบราณบางพลี พ.ศ.๒๔๐๐
วัดบางพลีใหญ่กลาง

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลาน้ำจืด
กลุ่มอาชีพการทำหมวกริบบิ้น
กลุ่มอาชีพทำกระเป๋าผ้าระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 103 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113